+

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

  1. Εγγύηση Προϊόντων 

1.1. Η mCubed καλύπτει με εγγύηση κάθε προϊόν τεχνολογίας που φέρει την επωνυμία της και αγοράζεται είτε απευθείας από την ίδια είτε από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της, για περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς, όπως αυτή προκύπτει από το σχετικό παραστατικό αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο).

1.2. Η παρεχόμενη εγγύηση ενεργοποιείται σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή δυσλειτουργίας που οφείλεται σε ελάττωμα υλικού ή / και κατασκευής του προϊόντος με τις ειδικότερες εξαιρέσεις και περιορισμούς που αναφέρονται στην παρ. 2.1.

1.3. Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή δυσλειτουργίας του προϊόντος, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την mCubed στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην παρ. 3, αναφέροντας τα στοιχεία του σχετικού παραστατικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο), το μοντέλο του προϊόντος, το σειριακό αριθμό του, καθώς και περιγραφή της βλάβης ή δυσλειτουργίας.

1.4. Η mCubed έχει τη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιήσει ανακατασκευασμένα, μετασκευασμένα ή καινούρια ανταλλακτικά και εξαρτήματα κατά την επισκευή οποιουδήποτε προϊόντος. Εναλλακτικά, δύναται να αντικαταστήσει πλήρως το ελαττωματικό προϊόν με ένα ανακατασκευασμένο, μετασκευασμένο ή καινούριο προϊόν της mCubed.

1.5. Κάθε υπηρεσία επισκευής ή αντικατάστασης εντός του χρόνου της εγγύησης, καθώς και τυχόν έξοδα αποστολής και διαχείρισης θα καλύπτονται πλήρως από την mCubed. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που η παροχή της εγγύησης ζητείται αναφορικά με χώρα διαφορετική από τη χώρα της αρχικής αγοράς, ο καταναλωτής δύναται να υποχρεωθεί στην καταβολή των εξόδων αποστολής του προς επισκευή προϊόντος.   

  1. Εξαιρέσεις και περιορισμοί

2.1. Η παρεχόμενη εγγύηση δεν καλύπτει:

- λογισμικό, αναλώσιμα είδη και παρελκόμενα, ακόμη και αν περιλαμβάνονται στη συσκευασία του Προϊόντος και έχουν πωληθεί μαζί με το Προϊόν·

- ελαττώματα ή ζημιές που οφείλονται σε εξωτερικές αιτίες, όπως ενδεικτικά ατυχήματα, αμέλεια, εσφαλμένη ή μη φυσιολογική χρήση, έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, κλοπή · ελαττώματα ή ζημιές που οφείλονται σε μη φυσιολογικές συνθήκες χρήσης ή μη ενδεδειγμένες συνθήκες αποθήκευσης, έκθεση σε υγρά, υγρασία, διείσδυση υγρασίας, άμμο ή βρομιά ή μη συνηθισμένη φυσική, ηλεκτρική ή ηλεκτρομηχανική καταπόνηση, ακατάλληλη χρήση ηλεκτρικής πηγής·

- γρατζουνιές, παραμορφώσεις και ζημιές όσον αφορά την εμφάνιση·

- ελαττώματα ή ζημιές που οφείλονται στην άσκηση υπερβολικής δύναμης ή στη χρήση μεταλλικών αντικειμένων·

- συσκευές στις οποίες ο σειριακός αριθμός ή ο αριθμός IMEI έχει αφαιρεθεί, καταστραφεί, παραποιηθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος· συσκευές στις οποίες έχει παραβιαστεί η προστατευτική μεμβράνη·

- φυσιολογική φθορά·

- ελαττώματα ή ζημιές που οφείλονται στη χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με παρελκόμενα, προϊόντα ή βοηθητικό/περιφερειακό εξοπλισμό που δεν έχουν κατασκευαστεί ή εγκριθεί από την mCubed·

- κάθε φυσικό ελάττωμα ή ζημιά στις δυνατότητες του προϊόντος που οφείλεται σε μη ενδεδειγμένες δοκιμές, συνθήκες λειτουργίας, εργασίες συντήρησης, εγκατάστασης, επισκευής ή ρύθμισης οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί ή εγκριθεί από την mCubed·

- ελαττώματα ή ζημιές που οφείλονται στη λήψη ή στη μετάδοση σήματος κινητής τηλεφωνίας ή σε ιούς και άλλα προβλήματα λογισμικού που έχουν παρουσιαστεί στο Προϊόν·

2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της υποχρέωσης της mCubed για δωρεάν επισκευή προϊόντος εντός του χρόνου της παρεχόμενης εγγύησης είναι η προσκομιδή σχετικού παραστατικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο) είτε από την ίδια είτε από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δε φέρει το σχετικό παραστατικό, η mCubed δεν έχει καμία υποχρέωση προς επισκευή.

2.3. Η mCubed δεν έχει καμία υποχρέωση προς επισκευή συσκευής, επί της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες επισκευής από τρίτους, πέραν των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της. 


  1. Στοιχεία επικοινωνίας

2102205746, info@mcubed.io, Λακωνίας 20 Δάφνη, 17235